BBC 14-10-13

Tướng Giáp có ý nghĩa gì với Việt Nam?